هذا بیان للناس و هدى و موعظه للمتقین

قرآن در قرآن ((هذا بیان للناس و هدى و موعظه للمتقین )) آل عمران / ۱۳۸ این (کتاب خدا و آیات قرآنى ) حجت و بیانى است براى عموم مردم و راهنما و پندى براى پرهیزگاران . ...