از قرآن محافظت خواهیم کرد

تو کشیده ای به آتش، دل عاشقان، نه قرآن
ز چنین سیاهکاری، شده رو سفید شیطان
بخدا مسیحیان هم ز چنین جفا مَلولند
ز چنین جفا که کردی،توی بی حیا به فرقان
تو چه می کشی به آتش، کلمات دین و دل را؟
که خداست صاحب آن و خودش بر آن نگهبان
نه به کاغذ و نه دفتر، که کتاب آسمانی
شده حک به جان عاشق، شده حک به قلب انسان
تو پلید و رو سیاهی، که کنی چنین گناهی
که چنان تو، گاه گاهی، بکنندمان پریشان
از چنین سیاه کاری، تو جهان به خشم آری
همه ی جهان بماند؛ چه کنی به خشم ایران؟!
برو ای حرامزاده، ز کف آبرو نهاده
همه تُف کنند بر تو، ز مسیحی و مسلمان

ش. امیرعاملی

 

 

 

شعر به لاتین:

I pulled to the fire, the heart of lovers, not the Quran
G Syahkary such, it has a white devil
God, Christians also preach such Mlvlnd
G such anguish that you’ve, to my shameless Criterion
What you draw fire, the words faith and heart?
That God is the owner and its own guard
Neither paper nor office, the holy book
Engraved by John Love, has carved a human heart
You filthy and black, so that you sin
So that you, sometimes, distressed Bknndman
Such a black thing, you enrage the world, yes
Keep all the world; what you outrage to Iran?
Go to a bastard, G floor established prestige
They spit on you all, Christian and Muslim
Sh. Amyramly

احمد عامری

خبرنگار کاردانی خبرنگاری کارشناسی روابط عمومی الکترونیک کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دکترای حرفه ای مدیریت روابط عمومی

مطالب مرتبط