دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

پایه گذاری : سال ۱۳۶۱ به نام ” مدرسه تربیت مدرس قرآن کریم ” در تهران بهصورت دوره های دو ماهه، ۶ ماهه و دوساله. رسمیت یافتن : در سال ۱۳۶۸ با مجوز وزارت فرهنگ و آموزش عالی به مراکز آموزش ...