هذا بیان للناس و هدى و موعظه للمتقین

قرآن در قرآن
((هذا بیان للناس و هدى و موعظه للمتقین ))

آل عمران / ۱۳۸

این (کتاب خدا و آیات قرآنى ) حجت و بیانى است براى عموم مردم و راهنما و پندى براى پرهیزگاران .

احمد عامری

خبرنگار کاردانی خبرنگاری کارشناسی روابط عمومی الکترونیک کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دکترای حرفه ای مدیریت روابط عمومی

مطالب مرتبط