نکات طلایی در تربیت فرزندان ۱

بسیارى از دانشمندان و بزرگان اندیشه وقتى از خاطرات کودکى خود مى گویند، خواندن قرآن مادر یا دعاهاى او سر سجاده را از تأثیرگذارترین اتفاقات آن دوران مى دانند. همچنین قصه گویى و آموزش مفاهیم قرآن از طریق قصه را تاکنون موفق ترین روش انس با سخن خداوند دانسته اند.

نزدیکترین فرد به هر نوزاد و پیش از آن، هر جنینى، مادر اوست که هر صدایى را که او بخواهد فرزندش به آن انس مى گیرد… جنین با هر صدایى که انس بگیرد پس از تولد و در دوران کودکى به آن صدا پاسخ آشنایى مى دهد.

از اثر صوتى و آموزش ظاهر قرآن که بگذریم مادر بهترین الگو براى پیاده کردن آداب قرآن در فرزند است. عدالت در رفتار و گفتار، محبت زیاد، بجا و به موقع و رفتار سنجیده و متانت و وقار همیشگى مادر مى تواند براى فرزند الگوى مناسبى در رفتار قرآنى باشد.

درباره تأثیر صداى قرآن روى جنین تحقیقات زیادى انجام شده است و روانشناسان، متخصصین شنوایى، و نیز مدرسین قرآن مى گویند: جنین با هر صدایى که انس بگیرد پس از تولد و در دوران کودکى به آن صدا پاسخ آشنایى مى دهد. همین تحقیق درباره شنیدن صداى قرآن نیز آزمایش شده است، به گونه اى که کودکانى که در ایام جنینى صداى قرآن شنیده اند پس از تولد نسبت به شنیدن این صدا عکس العملهاى آشنایى از خود بروز مى دهند.

تربیت کودک – تبیان

احمد عامری

خبرنگار کاردانی خبرنگاری کارشناسی روابط عمومی الکترونیک کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دکترای حرفه ای مدیریت روابط عمومی

مطالب مرتبط