خدا را به یاد داشته باش تا زنده باشی!

فرق میان کسانیکه خدا را به یاد دارند و کسانیکه خدا را به یاد ندارند همانند زنده ها و مردگان است

 

حضرت محمد (ص)

 

احمد عامری

خبرنگار و فارغ التحصیل دانشکده خبر ، دانشجوی کارشناسی حرفه ای روابط عمومی الکترونیک

مطالب مرتبط