خدا را به یاد داشته باش تا زنده باشی!

فرق میان کسانیکه خدا را به یاد دارند و کسانیکه خدا را به یاد ندارند همانند زنده ها و مردگان است

 

حضرت محمد (ص)

 

احمد عامری

خبرنگار کاردانی خبرنگاری کارشناسی روابط عمومی الکترونیک کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دکترای حرفه ای مدیریت روابط عمومی

مطالب مرتبط